Allmänna villkor

§1 Allmänt Tillämpning

Dessa allmänna villkor gäller för städ- och flyttjänster utförda av externa aktörer (Leverantörer) bokade genom SEM Solutions AB (nedan SEM Städ®) organisationsnummer 559049-3432. SEM Städ® och Flytt tillhandahåller hushållsnära tjänster samt fungerar som en marknadsplats där kunder kan boka leverantörer av hushållsnära tjänster.

Beställning

Beställning av tjänster kan göras via www.semstad.se, via mail på info@semstad.se, eller via telefon på 0761-776417. För att göra en beställning hos SEM Städ® måste du vara 18 år vid ordertillfället. Genom att boka en tjänst hos oss samtycker du till våra allmänna villkor oavsett vilket sätt du valt att boka tjänsten (det vill säga via telefon, email eller via formulär). Observera att priset angivet i automatiska offerten endast gäller på utvalda datum för städtjänster, och timpriset för flytthjälp kan enbart erbjudas inom samma städer och inte i alla orter för närvarande, därför måste du bekräfta priset med SEM innan bokning. Priserna för det 10 sista dagarna under månaden kan vara lite högre än den automatiska offerten. Du garanterar även att du är över 18 år samt att du gett oss korrekta efterfrågade uppgifter. Vid avslutad beställning anses tjänsten vara bokad och avbokning kan då endast göras i enlighet med vad som framgår under punkt 5 nedan.

§2 Behandling av personuppgifter

SEM Städ® är personuppgiftsansvarig. SEM Städ kommer behandla personuppgifter som leverantören och kunden lämnat självmant och personuppgifter som SEM Städ inhämtat från externa register i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets Förordning) 2016/679. SEM Städ ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt EUs Dataskyddsförordning för att skydda sådana personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring. SEM Städ kommer att använda de personuppgifter som inhämtas i samband med avtalets ingående samt Leverantörens utförande och Kundens nyttjande av tjänsten endast i syfte att användas för avtalet, leveransen av tjänsten samt SEM Städs kommunikation med leverantören och kunden. Dessutom kan SEM Städ komma att använda dessa personuppgifter för att erbjuda kunden andra kringliggande tjänster som berör flytteventet.

Leverantör och kund som är registrerad har alltid rätt att begära att få tillgång till vilka uppgifter som behandlas om denne som person. Leverantören och kunden har även rätt att begära att uppgifterna rättas, begränsas eller raderas. Leverantören och kunden kan även göra en invändning mot viss typ av behandling och om samtycke till viss behandling har lämnats kan denne när som helst återkalla samtycket. Leverantören och kunden har även rätt att begära dataportabilitet, dvs kunna flytta med sig uppgifterna. 

Du hittar vår integritetspolicy genom att klicka här

§3 Tjänstens genomförande

Uppdraget utförs av Leverantörer på ett av SEM Städ och Flytt anvisat sätt, enligt särskilda upprättade checklistor. SEM Städs uppgift är att, för leverantörens räkning, ta emot och bekräfta bokningsförfrågningar från Kunden. SEM Städ kontrollerar med jämna mellanrum att samtliga Leverantörer som utför tjänster genom SEM Städ betalar aktuella skatter och avgifter samt att de är relevant försäkrade. SEM Städ tillhandahåller även kundtjänst samt ansvarar för fakturering till kund.

Leverantören är ett företag som agerar självständigt och för egen räkning. Leverantören ansvarar för att tjänsten utförs med omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt. Leverantören ansvarar vidare för att uppdragets bemanning är tillfredsställande i både omfattning och kvalitet.

Leverantören får i undantagsfall och endast efter SEM Städs medgivande anlita egna underleverantörer vid tjänstens utförande. Leverantören får dock aldrig anlita egna underleverantörer vid hemstädning. Vid kontinuerliga hemstädningsuppdrag ska leverantören alltid använda samma personal. Om Leverantören i undantagsfall inte kan använda sig av samma personal, får leverantören använda sig av annan personal om kunden godkänt det i förväg.

Leverantören ansvarar för och garanterar att samtliga anställda och även eventuella underleverantörer iakttar de skyldigheter som regleras i detta avtal. Leverantören ansvarar vidare för och garanterar att samtliga anställda och även eventuella underleverantörer som utför hemstädningsuppdrag inte återfinns i belastningsregistret. Leverantören ansvarar dessutom för och garanterar att alla anställda har svenskt arbetstillstånd eller är beviljade undantag från arbetstillstånd i Sverige. Leverantören ska alltid ha med sig för uppdraget nödvändigt städmaterial. Undantag gäller för dammsugare vid hemstädning. Kunden ska, i den mån han eller hon kan, bistå med dammsugare i hemmet.

§4 Kundens åtaganden

Kunden ska tillse att SEM Städ och/eller leverantören får tillträde till de utrymmen, samt tillgång den utrustning och det material som krävs för att SEM Städ eller leverantören ska kunna utföra Tjänsterna i enlighet med Avtalet. Det kan exempelvis röra sig om att Kunden ska tillhandahålla städutrustning (såsom ändamålsenlig dammsugare med munstycken), nycklar och portkod, samt information om hur SEM Städ eller leverantören får tillgång till den yta där Tjänsterna ska utföras. Om SEM Städ eller leverantören enligt Avtalet ska tillhandahålla utrustning eller material har SEM Städ rätt att debitera detta särskilt.

Kunden ska löpande informera och samråda med SEM Städ eller leverantörens personal om förhållanden som SEM Städ kan antas behöva få kännedom om för att kunna utföra Tjänsterna. Kunden ska särskilt informera SEM vid bokning om förekomsten av värdefulla och/eller ömtåliga föremål, och material. Ska något ej slängas, samt hur sådana föremål och material ska hanteras skall detta informeras innan påbörjat arbete. Finns det befintliga ledningar och materialval i Kundens bostad som kan ha betydelse för SEM Städ eller leverantörens utförande av Tjänsterna ska även detta meddelas innan påbörjat arbete.

Kunden är ansvarig för att informationen enligt ovan hålls uppdaterad under hela avtalsperioden.

Kunden är skyldig att i samband med Avtalets upphörande hämta upp och kvittera ut nycklar som lämnats till SEM Städ. Om Kunden inte hämtat ut sina nycklar inom en (1) månad från det att SEM Städ meddelat Kunden om att upphämtning ska ske, kommer SEM Städ att se till att nycklarna förstörs. SEM Städ kan på Kundens skriftliga begäran, skicka tillbaka nycklar till Kunden med rekommenderat brev eller på annat sätt. Sådant återlämnande sker dock helt på Kundens risk och SEM Städ bär inget ansvar i samband med detta.

Kunden ska tillse att SEM Städs eller leverantörens personal vid utförande av Tjänsterna erbjuds en god och säker arbetsmiljö i enlighet med gällande lagar och förordningar.

§5 Avbokning

Kunden kan i det flesta fall avboka tjänsten kostnadsfritt, om avbokningen på bokat städuppdrag görs 5 vardagar innan utförandedatum och 10 vardagar innan för flytthjälp. Notera att vid avbokning tillkommer en administrativ avgift.
Om Kunden däremot avbokar tjänsten närmare utförandedatum än 5 vardagar för städtjänster och 10 vardagar för flyttjänster (inkluderar även tömning), debiteras kunden 20 procent av kostnaden för det aktuella tjänstetillfället, dock minst 1000 kr inkl. moms (Denna avgift avser bland annat kostnader för uppbokad personal samt nekande av andra kunder som önskat samma datum).

Ombokning

Sker ombokning senare än fem 5 vardagar före den dag då tjänsten skulle ha utförts debiteras kunden 12,5 procent av kostnaden för det aktuella tjänstetillfället. Notera att vid ombokning tillkommer en administrativ avgift.

Kostnaden vid om- och avbokning berättigar inte till RUT-avdrag.

§6 Betalning

Betalning av tjänster bokade via SEM Städ® och Flytt betalas via faktura. Fakturan, med rutavdrag, skickas till kunden efter att uppdraget är utfört. Vid kontinuerlig hemstädning skickas en faktura till kunden en gång per månad där vi sammanställt månadens städtillfällen och även gjort rutavdrag. Genom att godkänna våra allmänna villkor samtycker kunden till att vi tar en kreditupplysning inför fakturering. Om kunden inte går igenom kreditchecken sker betalning i förskott. Önskas annat betalningssätt, samt att kreditkontroll ej utförs, ansvarar kund för att informera SEM. Vid beställning av tjänster till ett dödsbo är det beställaren som står som betalningsansvarig. Sker inte betalning inom utsatt datum skickas påminnelse, och därefter går ärendet vidare till inkasso.

Vid utebliven betalning har SEM Städ® och Flytt rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635), eventuell påminnelseavgift enligt lag (1981:739), samt ersättning för inkassokostnader och kostnader för upprättande av en amorteringsplan.

Vid Kundens dröjsmål med betalning har SEM Städ® och Flytt rätt att omedelbart avbryta utförandet av tjänsterna och leverans av produkter (om tillämpligt), eller frysa tjänsterna. Frysning av tjänsterna innebär att inbokade tjänstetillfällen tas bort och att nya tjänstetillfällen inte kan bokas in av Kunden förrän kunden till fullo betalat förfallna belopp till SEM Städ® och Flytt.

Eventuella invändningar från Kunden mot fakturan ska göras senast samma dag som fakturans förfallodag.

§7 Reklamation

Vid flyttstäd gäller en garantitid om 7 dagar från utförandets datum. Senast tre arbetsdagar, eller den tid som kunden och leverantören skriftligen överenskommer, efter att reklamationen påpekas skall leverantören åtgärda kundens nedslag. Vid hemstäd gäller en garantitid om 24 timmar från utförandets avslut. Senast tre arbetsdagar, eller den tid som kund och leverantör skriftligen överenskommer, efter reklamationen påpekas skall leverantören åtgärda kundens nedslag. Garantitider mellan de olika tjänsterna kan skiljas åt och finns att läsa i varje enskild checklista som skickas ut för varje uppdrag. 

Vid flytthjälp utgår SEM Städ från de allmänna bestämmelserna enligt Bohag 2010 och Kontor 2003.

Vid tillfällen då omstädning utförs så ges ej kostnadsreduktion på fakturan. Vid omständigheter som medför att kunden i fråga vid oförutsedda omständigheter på egen hand måste utföra förbättring av den städning som utförts av SEM Städ så kan kostnadsreducering på faktura göras. Detta måste dock ha informerats till SEM innan kund på egen hand påbörjar städningen. Denna kostnadsreducering görs för att ersätta kunden för den tid som hen på egen hand behövt lägga ner på omstädningen som skulle ha utförts av SEM Städ. Vid dessa tillfällen förlorar kunden rätten att ge dåligt betyg och omdömen på webbsidor eller liknande forum. Skulle kunden ändå ge dåligt betyg och omdöme så förlorar denne rätten att ta del av kostnadsreduceringen och en faktura på hela beloppet kommer att skickas.

§8 Utebliven, ändring eller felaktigt utförd tjänst

Om SEM Städ inte utför en Tjänst och det inte beror på omständigheter hänförliga till Kunden, ska Kunden inte debiteras för den aktuella Tjänsten.

Vid oförutsedda händelser så som sjukdom, dödsfall, olyckor eller liknande händelser som påverkar utförande av tjänst tidsmässigt, skall kunden meddelas snarast möjligt. SEM Städ skall då ges möjlighet att utföra tjänsten vid annat tillfälle, eller om kunden föredrar kan denna avboka tjänsten utan några kostnader. Detta inkluderar även oförutsedda omständigheter som försvårar för städarnas utförande av tjänst såsom skador på fordon eller skador på städarna själva.

Vid fel eller brist i SEM Städs, eller leverantörs, utförande av en Tjänst ska SEM Städ eller leverantör ges möjlighet att avhjälpa felet/bristen. Om felet/bristen inte kan avhjälpas, eller om felet/bristen kvarstår efter SEM Städs eller leverantörs försök till avhjälpande, har Kunden rätt till prisavdrag. Kunden har dock inte rätt till prisavdrag om Kunden inte givit SEM Städ eller leverantör tillfälle att försöka avhjälpa felet.

Ersättning för skador på egendom som uppstår vid SEM Städs eller leverantörs utförande av en Tjänst utgår endast om Kunden kan visa att SEM Städ orsakat den påstådda skadan.

Kunden ska reklamera fel eller brist avseende en utförd Tjänst till SEM Städ inom skälig tid från det att Kunden märkt, eller borde ha märkt, felet/bristen.

Om Kunden önskar reklamera en Tjänst ska SEM Städ underrättas om detta via e-post till: info@semstad.se

§9 Ansvarsbegränsning

SEM Städ ansvarar endast för direkta skador som orsakats Kunden som en direkt följd av fel eller brist i SEM Städs eller leverantörs utförande av Tjänsterna. SEM Städ ansvarar därmed aldrig för indirekta skador såsom exempelvis utebliven vinst, lönebortfall, semesterersättning, eller annan indirekt skada eller följdskada.

SEM Städs totala ansvar för skador som uppstår under Avtalet ska för varje kalenderår vara begränsat till ett maximalt belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

Ansvarsbegränsningen gäller inte för skador som uppstår i form av personskador eller om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger på SEM Städs eller leverantörs sida eller annars följer av tvingande lag.

SEM Städ ersätter inte skador som uppkommit på grund av (i) att Kunden uppgivit felaktig, eller underlåtit att uppge, information om särskilt värdefulla eller ömtåliga föremål enligt ovan, eller (ii) att lösa och fasta inventarier hos Kunden inte är korrekt monterade. SEM Städ ersätter inte heller förslitningsskador på fast och lös egendom såsom inventarier, golv och fönster som uppkommer vid normalt och ansvarsfullt utförande av Tjänsterna.

Om Kunden på grund av oaktsamhet eller försummelse varit medvållande till den skada som uppstått, ska SEM Städs ansvar jämkas i förhållande till omfattningen av Kundens medvållande.

§10 Avtalstid och uppsägning

Om inte annat framgår av Avtalet gäller det tillsvidare från och med det undertecknandet och kan sägas upp av endera parten med iakttagande av en (1) månads uppsägningstid.

För Tjänster som omfattas av ett abonnemang gäller att om uppsägning sker före den 15:e i en månad, upphör Avtalet att gälla den sista dagen i innevarande månad. Om uppsägning sker den 15:e eller senare upphör Avtalet att gälla den sista dagen efterföljande månad.

Kunden måste betala för samtliga Tjänster som har utnyttjats och Kunden har efter Avtalets upphörande två (2) månader på sig att använda de timmar som finns sparade i Kundens timbank enligt punkten 7.1 ovan.

Om någon av parterna väsentligen bryter mot bestämmelserna i Avtalet och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar efter mottagandet av en skriftlig begäran, har den andra parten rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

§11 Timbank

Om Kunden väljer att avboka utförandet av en tjänst som omfattas av ett abonnemang sparas det antal timmar som motsvarar det utnyttjade tjänstetillfället i en timbank som kunden kan välja att använda vid ett senare tillfälle.

Om inte annat särskilt överenskommits, kan kunden maximalt spara det antal timmar som motsvarar tre (3) tjänstetillfällen, enligt kundens abonnemang, i timbanken. Överskjutande tid kommer att debiteras kunden.

SEM Städ förbehåller sig rätten att radera sådana timmar i timbanken som inte utnyttjats inom ett (1) år från det att tjänstetillfället avbokades.

§12 Ångerrätt

Om avtalet tecknats med kunden på distans har kunden ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Ångerrätten innebär att kunden har rätt att frånträda avtalet inom fjorton (14) dagar från avtalets ingående.

Om kunden utövar ångerrätten har SEM Städ rätt till en proportionell andel av det avtalade priset för de Tjänster som utförts tiden innan Kunden gav meddelande om utövande av ångerrätten.

Om Kunden önskar utöva sin ångerrätt ska SEM Städ underrättas om detta via e-post till info@semstad.se.

§13 Priser och avgifter

Priser och eventuella avgifter för Tjänsterna framgår av Avtalet eller, om inget särskilt pris avtalats, av SEM Städs från tid till annan gällande prislista. Om annat inte särskilt anges är samtliga priser angivna inklusive mervärdesskatt och utan eventuellt RUT-avdrag.

SEM Städ har rätt att debitera Kunden en serviceavgift som motsvarar SEM Städs kostnader för städmedel material och utrustning samt RUT-administration.

SEM Städ har rätt att göra justeringar av avtalade priser baserat på utvecklingen av konsumentprisindex (KPI), lönejusteringar för anställda, andra förändringar i SEM Städs kostnadsbas, lag, myndighetsbeslut, skatter, tullar eller andra offentliga pålagor samt liknande situationer som påverkar priset för Tjänsterna. Prisjusteringar ska meddelas kunden minst en (1) månad i förväg. Om Kunden inte accepterar en prisjustering har kunden rätt att inom två (2) veckor från mottagandet av SEM Städs meddelande om prisjustering säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

Om Kunden under avtalsperioden utökar Tjänsternas omfattning eller om SEM Städ vid utförande av Tjänsterna tvingas vidta oförutsedda åtgärder för att kunna fullgöra sina åtaganden har SEM Städ rätt att debitera Kunden för utfört merarbete.

SEM Städ har även rätt att fakturera Kunden en reseavgift om Kundens bostad/lokal inte går att nå med kommunala färdmedel och/eller om avståndet mellan Kundens bostad/lokal och SEM Städs närmaste kontor är mer än trettio (30) km.

§14 Rutavdrag

Kunden kan utnyttja RUT-avdrag avseende Tjänsterna, om och i den mån RUT-avdrag är tillämpligt. SEM Städ följer i denna del de lagar och regler för RUT-avdrag som är tillämpliga från tid till annan.

Kunden ska informera SEM Städ om Kunden avser att utnyttja RUT-avdrag.

Om Skatteverket av någon anledning inte beviljar utbetalning av begärt belopp, har SEM Städ rätt att debitera Kunden motsvarande belopp. För mer information om RUT-avdrag, se www.skatteverket.se.

§15 Sekretess och konkurrens

Varken SEM Städ eller leverantören får till tredje man utan den andra partens eller kundens godkännande lämna ut konfidentiell information som part erhållit från den andra parten eller som framkommit vid genomförandet av uppdraget, förutom vad som är nödvändigt för uppdragets utförande. Parterna ansvarar även för att eventuell personal samt eventuella underleverantörer iakttar samma skyldigheter gällande sekretess. Sekretesskyldigheten gäller dock inte för sådan information som part kan visa har blivit känd för honom på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd. Denna förbindelse gäller såväl under avtalstiden som för en tid av ett år efter avtalets upphörande. 

§16 Ändrade villkor

SEM Städ har rätt att ändra i Allmänna villkoren vid behov. Användarna ansvarar för att hålla sig uppdaterade och anses ha godkänt eventuella ändringar av villkoren genom att fortsätta använda semstad.se

§17 Force majeure

Händelser som inte kan förutses, såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför vår kontroll, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att SEM Städ befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. 

§18 Cookies

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Cookien innehåller information om besök på hemsidan och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen. Vi använder olika verktyg för att samla in och spåra information och data om användandet på sidan. Din IP-adress är anonymiserad till dess att du aktivt delger din personliga information till oss och används bland annat för att spåra hur sidan används vid aktivitet, t.ex. hur länge man som användare är inne på vår hemsida. Läs mer om cookies här.

§19 Tvist

Tvist i anledning av uppdraget, som parterna trots ansträngning inte kunnat lösa på egen hand, ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

    Gratis offert inom 1 minut


    Jag godkänner till att ta emot kommunikation i enlighet med integritetspolicyn.

    Alexandra V

    Elin S