Integritetspolicy

Integritetspolicy

SEM Städ i Sverige (SEM Solutions AB), org. nr 559049-3432 behandlar personuppgifter om dig som är kund hos oss eller är kontaktperson eller anställd hos ett företag som är kund hos oss. Nedan beskriver vi hur vi använder, lagrar och på annat sätt behandlar din information samt vilka rättigheter du har. För oss är det viktigt att du tar del av denna informationen då vi värdesätter dina rättigheter. Kontakta gärna oss om du har frågor.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysik person som är i livet. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (såsom IP-nummer) är personuppgifter, ifall de kan kopplas till fysiska personer. Med behandling menas allt man gör med personuppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på behandling av personuppgifter är: insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

Användning av personlig information

Integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i anslutning till det. Med behandling menas allt man gör med personuppgifter.

Vi tar personlig information på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Vi behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss med gällande dataskyddsregler och SEM Solutions AB interna policy. Sem Städ behandlar främst uppgifter om våra nuvarande kunder, och de som vi hoppas ska komma att bli våra kunder, och fysiska personer som representerar våra operatörer.

Vid frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter och dataskydd, vänligen skicka ett e-postmeddelande till: info@semstad.se

Behandling av personlig information

Behandling av personuppgifter, varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Detta gäller till exempel insamling, lagring, bearbetning, användning för olika ändamål, ändring eller förstöring av personuppgifter.

SEM Solutions AB behandlar följande personliga information:

 • Kontaktuppgifter: namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress
 • Boendeuppgifter: adress, portkod, nyckel och vid tillgång till hemmet.
 • Beställningsuppgifter samt avdragsuppgifter: köp- och transaktionshistorik samt betalinformation
 • Korrespondens
 • Uppgifter om tjänstens utförande
 • Faktureringsuppgifter : faktureringsinstruktioner och uppgifter på fakturor.
 • Enhetsinformation: t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Erbjuda kundförmåner : i samarbete med våra samarbetspartners
 • Geografisk information: din geografiska placering.
 • Information om jänster: detaljer angående de jänster du har köpt.

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag

Varför behandlas personuppgifterna?

För att kunna kontakta dig och erbjuda våra tjänster

För att vi ska kunna erbjuda dig som potentiell kund bäst anpassad tjänst och bästa möjliga kvalité måste vi inhämta relevanta uppgifter för uppdragets utförande. Bland annat måste vi genomföra identifikation, ålderskontroll samt göra en adresskontroll. Dessutom måste vi vidarebefordra nödvändiga uppgifter till våra underleverantörer, betaltjänstleverantörer och kreditupplysningsföretag. Grunden för vår behandling är att vi ska kunna utföra åtgärder innan ett eventuellt avtal ingås och ryms främst inom SEM Solutions ABs berättigade intresse. Det kan även förekomma att ditt samtycke har inhämtats.

För att kunna hantera bokningar av tjänsten

För att vi ska kunna säkerställa att du som kund får den bäst anpassade tjänsten måste vi hantera bokningar, liksom om- och avbokningar. Vi måste även hantera utskick av bokningsbekräftelser samt all kommunikation kring själva bokningen. Bland annat måste vi hantera namn och kontaktuppgifter för detta ändamål. Grunden för vår behandling är att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig som kund.

För att kunna fullgöra olika skyldigheter som är reglerade i lag, förordning eller föreskrift.

För uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lag, domslut eller myndighetsbeslut måste vi bland annat hantera namn, personnummer, kontaktuppgifter, betalningsinformation, korrespondens och uppgift om tjänstens utförande. Exempelvis måste vi fullgöra vad som krävs av oss i enlighet med bokföringslag och skattelagstiftning. Grunden för vår behandling är att vi måste fullgöra rättsliga förpliktelser.

För att kunna hantera kundtjänstärenden

För att vi ska kunna leverera en så bra tjänst som möjligt måste vi kommunicera med dig som kund och även besvara eventuella frågor du har. Om du inte är nöjd med tjänsten så måste vi även utreda eventuella reklamationer och övriga supportärenden. För att kunna göra det måste vi bland annat hantera namn, personnummer, kontaktuppgifter, tidigare korrespondens med dig och även uppgifter om tjänstens utförande. Grunden för vår behandling är dels att vi ska kunna fullgöra avtal med dig som kund, dels för att uppfylla rättsliga förpliktelser och dels såsom ett av SEM Solutions berättigade intressen.

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster

För att vi ska kunna utveckla och förbättra våra tjänster måste vi behandla olika uppgifter såsom ålder, kön, typ av bostad, typ av tjänst och tjänstens utförande. Grunden för vår behandling är främst att detta ryms inom SEM Solutions berättigade intresse. Det kan även förekomma att ditt samtycke har inhämtats. För att kunna marknadsföra och erbjuda andra närliggande tjänster. För att kunna marknadsföra och erbjuda andra närliggande tjänster måste vi behandla olika uppgifter såsom namn och kontaktuppgifter. Grunden för vår behandling är främst att detta ryms inom SEM Solutions berättigade intresse. Det kan även förekomma att ditt samtycke har inhämtats.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden i förhållande till oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med dels att utföra den av dig efterfrågade tjänsten, dels hantera betalningslösningar, dels utföra IT-tjänster och dels hantera bokföring och liknande tjänster

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar med intrångsskydd som skyddar mot externa hot och förhindrar obehörig tillgång till våra nätverk och system. Fysisk tillgång till data är skyddad där endast behörig personal har tillträde. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera all information i enlighet med gällande lagar och regler.

Vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifter endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen och så länge som det krävs för att uppfylla krav i lag.  Vi lagrar regelmässigt personuppgifter i våra system. Hur länge uppgifterna sparas efter utförd tjänst beror på för vilket ändamål de samlats in och vilken typ av uppgifter det gäller. Lagringstiden styrs av dataskyddslagstiftningen samt övrig relevant lagstiftning och regler, såsom bokföringslag och skattelag. Så länge sparas olika uppgifter:

 • Kunders personuppgifter behandlas så länge som avtalet med dig löper och 24 månader därefter.
 • Personuppgifter som vi får från samarbetspartners sparas så länge som du använder erbjudandet och upp till 12 månader därefter.
 • Uppgifter om RUT-avdrag sparas så länge som det finns en risk för att Skatteverkets beslut om RUT-avdrag kan komma att upphävas eller ändras.
 • Uppgifter om RUT-avdrag sparas så länge som det finns en risk för att Skatteverkets beslut om RUT-avdrag kan komma att upphävas eller ändras.
 • Personuppgifter som måste sparas enligt bokföringslagen sparas i 7 år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret till vilken informationen hörde avslutades.
 • Information om lagringstider för cookies framgår av vår cookie-policy.

Var får vi dina personuppgifter från?

Dels får vi uppgifter från dig, dels samlar vi in uppgifter utifrån hur du använder våra tjänster och dels får vi uppgifter från annan. De uppgifter vi får från annan är dels s.k. leads från företag som du kontaktat för att efterfråga tjänsten, dels adressuppgifter från offentliga register och dels uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut eller upplysningsföretag.

Vår användning av cookies

Dina rättigheter som registrerad av oss

Du som registrerad har alltid rätt att begära att få tillgång till vilka uppgifter som behandlas om dig som person. Du har även rätt att begära att uppgifterna rättas, begränsas eller raderas. Du kan även göra en invändning mot viss typ av behandling och om du har lämnat ett samtycke till viss behandling kan du när som helst återkalla samtycket. Du har även rätt att begära dataportabilitet, dvs kunna flytta med dig uppgifterna.

Så övervakas lagens efterlevnad

Datainspektionen är utsedd tillsynsmyndighet och därmed ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan ge in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på nedan kontaktuppgifter.

SEM Solutions AB
M: 00 46 76 177 64 17
www.semstad.se
info@semstad.se

org. nr 559049-3432


Alexandra V

Elin S